Психологическата помощ
Често човек може под въздействие на най-различни фактори да промени своите чувства към околните към заобикалящата го действителност понякога до такава степен, че да загуби смисъла на своя живот. Това може да го доведе до различни зависимости и опити да промени положението и нагласата си който допълнително да влошат и утежнят положението в което се намира. Всеки човек поставен пред проблем   е поставен и пред алтернативите за неговото решаване . Подобна алтернатива без еквиваленти за постигане на душевно равновесие  е психологическото консултиране. При психологическото консултиране на личността се дава възможност чрез насочване на самата личност да се постигне екзистенциален избор – как да живее, какви промени да предприеме по какъв начин да достигне до желаните промени, какви действия да предприеме за решаване на проблемите  и за недопускане на тяхното повторение. Психологическата помощ, е уникален тип помощ и тя се основава на опре-делено разбиране за човека: - човекът не е нещо застинали, а ставащо; че в основата на човека лежи стремежа за развитие, за постигане на зрялост, за непрекъснато самоактуализиране; - човекът е това, което е, и той е отговорен за своя живот; - човекът може да е повече от това, което е; той може да избере за себе си какво да направи от себе си; той е едновременно завършен и незавършен; - човекът може да бъде разбран; когато започне да разбира себе си, той започва да отхвърля всичко неистинско, с което се сблъсква п живота; когато човек приеме себе см такъв, какъвто е, той започва да се изменя; животът е едно непрекъснато изменение, нищо в него не остава неизменно; - да бъдеш това, което си, означава да превърнеш своето битие в процес, да бъдеш открит към това, което става вътре в него; - отношението на човека към самия него, както и към другите, се определя от собствения жизнен опит и от неговото осмисляне; - животът има смисъл и човекът може да открие този смисъл; времето на кризи, когато човекът е в затруднение, с проблеми, е време, в което той става чувствителен към своята празнота, безсмисленост и безперспективност, време за едно по-дълбоко разбиране на себе си, за рефлексия върху собственото разбиране на живота, върху способностите да се отговори на предизвикателствата на живота; - човекът не може да достигне до съществени промени, ако не промени отношението си към самия себе към своя „аз-образ", своите преживявания, мисли, вярвания, ценности, дейности; - човекът може да се промени, да намери решение на своите проблеми, независимо от трудностите, в които се намира, решение, което никой друг не може да вземе за него. Психологическата помощ протича под формата на диалог, където двамата участници са равно поставени като консултирания / клиента / и консултанта създават близост с цел решаване на проблема от страна на клиента. Психологическата помощ не е обикновена беседа. При обикновените беседи се разменят мнения на различни теми. В процеса на беседата между участниците се създава близост. В подпомагащата беседа също се създава близост, топлота и приемане, но тя е нещо повече от един обикновен разговор. Подпомагащата беседа не е спор, разговор на приемане или отхвърляне на аргументи. Участниците, които са „лице в лице", не са в позиция на взаимно отричане, на емоционална въвлеченост, когато взаимното разбиране е блокирано; подпомагащата беседа отхвърля отношението на неразбиране. Тя е участие „лице в лице", когато е изключено де центрирането от човека, от неговата жизнена драма и изповед, за да се реализира някакъв „предразсъдък" или „пред-разбиране" на един от участниците. В разбиранията  за психологическата помощ основно място заема. хуманистичното направление  , където за пример взимаме К. Роджърс който разкрива етапите на психологическото консултиране като отделни стадий.
  1. стадий
На този стадий индивида е отчужден от собствените си преживявания, не изпитва желание да говори за себе си , разговорите обхващат външни неща .
  1. стадий
В клиента се появява усещането, че е приет. Това означава, че каквито и да са неговите чувства - страх, отчаяние. незащитеност, гняв, независимо от формата на тяхното изразяване - мълчание, жест, сълзи или думи, какъвто и да си мисли, че е в дадения момент, той е приет такъв, какъвто е. Усещането за приетост задава началото на отварянето и изразяването на вътрешния опит. Изразяването на чувствата не е статично, но е отделено от „Аз"-а.
1. стадий
Започва едно свободно разказване на случилото се .Чувствата се разкриват като изпитани в миналото.   Диференцирането на чувствата и  мислите е по-голямо.
2. стадий
Чувствата започват да се изразяват по-свободно, като обект на настоящето; Появява се описание и на по силни чувства но те не са отнесени към настоящето
3. стадий
Чувствата започват да се изразяват свободно и да се отнасят към настоящето.Чувствата се преживяват в тяхната пьлнота и непосредственост, започват да се свързват с „Аз"-а, да се осьзнават като принадлежащи на самия него.
4. стадий
Блокираните чувства започват да се проявяват непосредствеио и да се изразяват в своята сьдьржателна пълнота, те се приемат без страх. Клиентът живее със своя опит, а не го преживява като нещо външно. „Аз"-ът се връща към себе си чрез рефлексията, открива и преживява себе си и това преживяване е реално. Несъответствието между опита и неговото осъзнаване се преживяна ясно. Вътрешният диалог протича свободно. Преживяванията се приемат напълно и могат да се преосмислят.
5. стадий
Клиентът започва да живее в потока на своите чувства, да ги осъзнава и приема, започва да се възприема като отговорен за своите проблеми, да преживява своя „Аз" като един непрекъснато изменящ се „Аз", открит за себе си и другите. Рефлексията става по-силна. Субективният опит получава динамично тълкуване. Психологическото консултиране в своя практически вид съдържа  също няколко основни етапа. Преминаването през тях се характеризира с определени изисквания към консултанта и придобиването на определен тип методи за действие. Преди да започне консултирането е важно да бъдат дадени рамките на психологическото консултиране. Определение за психологическо консултиране: „Хората стават участници в консултирането, когато един индивид е въвлечен временно или постоянно в ролята на консултант, когато е съгласен да отдели време, внимание и уважение на друг индивид или индивиди, които са временно е ролята на клиенти. Целта на консултирането е да даде вьзможност на клиента да изследва, открие и изясни начина на своя живот в един по-перспективен план, за да достигне до едно по-добро съществуване" Психологическото консултиране протича като стадиален процес. Всеки стадий има свое съдържание, включва определени цели, стратегии, способности и   атитюди на консултанта. Процесът на консултиране включва следните стадии: - първи стадий - „изследване" - на този стадий започва да се изгражда връзката между консултанта и клиента, което е условие за изследване на проблема, на чувствата, мислите и поведенията, така както ги вижда клиентът; - втори стадий - „разбиране" тотози стадий се изработва една нова перспектива по итноиюние на себе ги, едно по-обективно разбираме на собствените чувства и мисли започва?  сьзнаваие на неосъзнатите неща, откриване на силните страни; - трети стадий - „дейност" - на този стадий се изясняват целите и стремежите на клиента, това, което иска да постигне, както и превръщането на тези цели в дейности , т.е как да постигне това, което иска да постигне.” * Психологическото консултиране започва със споделяне на проблема  от клиента. Запознаването с проблема дава възможност за изясняване както на очакванията от страна на клиента така и възможността на консултанта да повлияе на проблема или да го пренасочи. Важно значение за определяне на проблема играят въпросите. Те биват няколко типа, като основно се използват отворени въпроси, даващи възможност на клиента сам да достигне до повечето изводи и да изследва своя проблем с помощта на консултанта, който ръководи изследването на чувствата и душевността на самия клиент. */Р.Стаматов “Ти и Аз”/ Особено важна роля играе емпатията, без която процесът на психологическото консултиране е немислим. Тя дава възможност на консултанта да съприживее с клиента проблема и така да го почувства и осъзнае по- ясно. Като изключително важна за психологическото консултиране емпатията има три равнища и на база на всяко едно от тях се достига до различни нива на близост с клиента и неговия проблем. Основната техника на емпатията е преформулирането така се дава възможност клиентът да получи най- пълно изразяване. Това означава : -         да се разпознаят чувствата или значенията , които се съдържат в изказването на клиента; -         да се даде възможност на клиента да развие своята гледна точка; -         да се определи представената ситуация, като изразяваща гледната точка на клиента  и да бъде схваната точно като такава. Друга важна част от психологическото консултиране се явяват атитюдите. Съзнателно или несъзнателно, със своите атитюди и изказвания консултантът може да предизвика промени в мисълта на клиента, да индуцира атитюди, изказвания, чувства, поведения, които не биха възникнали или не биха били точно такива без участието на консултанта. Това може да бъде сериозна пречка за пълното изразяване на клиента, а консултантът ще получи отговори, индуцирани от собствените му атитюди. Някой може да помисли, че тогава най-не индуциращото поведение е пълното мълчание. Но този атитюд също е обезпокояващ и двусмислен за клиента. Мълчанието редуцира тревожност, фрустрация, раздразнение или регресивно поведение в зависимост от значението, което той приписва на това мълчание. Всеки атитюд, индуциращ реакция - бариера, затваря разбирането. Единствената допустима индукция е тази, която улеснява спонтанното изразяване на клиента. Вторият етап от психологическото консултиране е откриването на перспективи за виждането на проблема и за себе си . Значението на новите перспективи може да се формулира така : Търсенето на ново виждане за себе си може да се преживее болезнено особено ако се осъзнае, че причината за собственото нещастие е в самия човек. Значение на новата перспектива: - дава възможност да се погледне на „сега-заеманата-позиция" по различен начин, да се открие един друг смисъл; - дава възможност да се преодолее субективността и да се достигне до по-голяма обективност; - персонализира виждането, дава възможност ясно да се схване проблемната ситуация в термините на собствения опит - преживявания, мисли, действия; - прояснява контрола върху ситуацията, открива личната отговорност за това, което се случва с всеки един; - дава цялостно виждане; - дава нов смисъл; - изменя рамката на времето. Старата позиция, в голяма степен е детерминирана от миналото; настоящето е зададено от миналото, то е такова и винаги ще бъде такова, защото такова е миналото; това виждане на настоящето опреде/л и виждането на собствени-те възможности; „Аз"-ът схваща себе си в своята ограниченост и безнадеждност. Новата перспектива ориентира към бъдещето, към търсенето на различни възможности за по-добро бъдеще. Друг особен но важен прийом при психологичиксотто консултиране е предизвикателството  спомагащо клиента да преоцени и пренасочи своите преживявани и насоки към предизвикателството. Предизвикателството подпомага клиента: - да изрази своя проблем, когато не изпитва особено желание за това; - да изясни проблема, като го представи конкретно, в термините на чувства, мисли и действия; - да постигне нова перспектива на обновяване на себе си, другите и света -феномени, които са схващани деструктивно; - да изрази това, което иска, да го оцени в неговите различни възможности, да представи желаното във формата на цели; - да изследва възможностите за постигане на тези цели и преодоляване на бариерите пред тях; -         да разработи планове за постигане на целите Следващият фрагмент разкрива как предизвикателството подпомага изработването на новото виждане на ситуацията. следващия последен етап от психологическото консултиране е преминаване на към изпълняване на набелязаните действия за постигане на целите  и предприетата позиция за промяна на личността и отношенията и тя включва няколко по – важни точки. Целите трябва да: - произтичат от вътрешния опит на клиента, да отразяват това, което има смисъл за него, това, което иска да постигне; - са анализирани в пространството на ценностите, да задават определена жизнена перспектива; - разграничават очакванията на „Аз"-а от очакванията на другите; - бъдат осмислени в тяхната противоречивост; -         са оформени от клиента, да са реалистични и да не очертават безкрайно далечна перспектива, да са под контрол и да се опредметят в дейността. Използвана литература:
  • Ø “Ти и Аз  - психологическата помощ  в структурата на човешките отношения “
Р. Стаматов

3 thoughts on “Психологическата помощ

  1. Zdraveite!
    Mnogo molq za savet,nikoga do sega ne sam izpadala v takava bezpatica.Na 48g.Omajih se na 18 i vapreki che popadnah na nepodhodqsh maj az mu rodih 2 deca.Takova ni beshe vazpitanieto che i duma nemojeshe da se kaje za razvod.Kato uchenichka imah priqtel.koito mnogo me obichashe i darjeshe na men.no toi beshe kato moq sqnka.postoqnno me pesledvashe.Da omajih se devstvena .S parviq mi saprug se razvedoh 2003g.Prez tezi 19 godini koito sam bila jenena s maja mi nie sme jivqli samo 5 godini zaedno,prez drugoto vreme sme bili razdeleni.S moqta uchenicheska lubov vav vremeto sme se sreshali nqkolko pati,toi kazva che me obicha no ne pokazva sigurnost.Vidqh che ne moje da se jivee sam.potarsih pak shastieto si.No uvi pak na nepodhodqshiq,koito se okaza izmamnik i izpolzvach.Rodih momichenche na 41g.to e sas sndrom na daun.SEGA e na 7 godinki.Zasho bashite kogato ima problem deteto bqgat i se neglejirat ot problemite.Az ostanah sama da se borq s jivota.S bashata na momichencheto mi nqmame brak,jiveehme na semeini nachala.Deteto nqmashei godinka kogato toi izbqga.Minalata godina se sreshnah s moqta uchenicheska lubov.Toi kaza che e razveden ,che ne e shastliv s bicshata si jena s koqto e jivql 25g.ot neq ima 2 dasheri.Na 20 i 23 g.Zajivqhme zaedno.Toi kazvashe che vinagi me e obichal i iskal da sme zaedno.Kazvashe che golqmata mu dasherq ima nujda ot pomosh tai kato e mnogo chuvstvitelna.Kazvashe mi che i moqta malka dasherichka she gleda s men.Na 11-09 minalata godina podposahme,iskashe vsichko da bade zakonno,No uvi.Vsichko tova se okazva laja.Kazva mi che dasherq mi e kopele i po dobre da q nqmalo.Dnes daje mi kaza che bilo po dobre izobsho da gi nqma moite deca.Vsqka vtora duma kam men e kurvo i bokluk.Prez godinite kogato kazva che e bil shastlivo jenen toi e imal lubovnici,daje i vuina mu e bila edna ot tqh.kazva che vseki biznesme ima lubovnica za da mu podarja imidja.Ne go razbiram.Predi godini e napravil katastrofa-lubovnicata mu zaginala.Sega e v zatvora-vanshen obekt.Dvete mu dasheri sa onkologichno bolni.Az se grrija za tqh.ticham po bolnici tu s ednata.tu s drugata.Za vsichko sam az.a toi samo leji i komandva.Maika im ne se interesuva ot tqh.Kazahme i che decata sa bolni,ni tq kaza che nqma deca.Za ednata dasherq sa neobhodimi lekarstva-jivotospasqvashi ot chujbina.Na 14-03 tazi godina pochina i maikamu na Vasko,taka se kazva moqta uchenicheska lubov.Tq mi beshe ogromna podkrepa.Basha mu e slqp.Znaete li kolko stradam kato sam go ostavila sam na selo i na nqkolko dena ticham pri nego da mu nosq qdene.A VASIL iska da sam pri nego.Za nego az trqbva samo da sam s nego i samo na nego da obrasham vnimanie.Za nego az trqbva da ne gledam moite deca a samo negovite.Da znam che toi izpada v depresiq i mnogo trudnose priema bolesta na decata.no nie trqbva da se preboim s tozi problem.ZNAM VHE E TRUDNO ZA NEGO.No az nesam skrila za dasherq mi.Dokato toi me izlaga -razvoda mu e bil fiktien.Mnogo grubosti tarpq ot negova strana-no nemoje da se tarpi.dasherq mi ima nujda ot men.Sled kato az gledam negovite,i gi chuvstvam kato moi takka i iskam i toi da ne obijda moeto malko detence.koeto iska mnogo lubov za a se razviva dobre.Az ne moga da ne se grija za negovite dechica zashoto te ne mogat sami da se lekuvat.Te trqbva da jiveeqt.I az sam sigurna v tova.Da himioterapiite sa mnogo silni no TRQBVA.Maika im minalata godina se opita da im prodade apartamenta ,i nie varnahme dvoino kaparo.Te ottogava se darjat za men i ne iskat i da chuqt za neq.A sega kogato sa bolni Vasil kazva che she prodade apartamentaza lechenie .tq maika im ne dava zashoto ako te umreli tq shqla da e naslednica.Kak moje i da si pomisli che decata she umrat.Da.AZ ZANM CHE SHE JIVEQT I TRQBVA DA JIVEEQT,Tova e ot men za sega.Blagodarq za vnimanieto.

    1. Веска, Господ дава толкова непосилни изпитания само на тези, които могат да ги преживеят! Бъдете здрава и не падайте духом! Успехи, късмет и щастие на вас и любимите ви хора!

Вашият коментар