Значение на правилното психическо развитие на детето
 Най-важно значение за правилното психическо развитие на детето има психологическият климат в семейството.Благоприятният емоционален климат в семейството е мощен двигател за духовното съзряване и развитие на детската личност. Доказано е,че при липса на необходимите стимулиращи въздействия от страна на семейството у децата по-лесно възникват задръжки и отклонения в психичното развитие ( “анаклитична депресия”,отклонения в поведението,неврози,протесни реакции). Семейството е в състояние да изпълни своите възпитателни функции като осигури на детето една топла,приятна,задушевна и жизнерадостна атмосфера.Родителите трябва системно да стимулират познавателните интереси на детето търпеливо и спокойно да задоволяват неговата любознателност,да развиват у него усет към красивото и любов към истината и справедливостта.Преодоляването на отклоненията в поведението не е трудно,но изисква много такт и вникване в субективните изживявания на детето. Авторитетът на родителя може да се изгради само на основата на доверието към него. От детето трябва да се изисква,но само това,което е в неговите възможности(грижи за играчките,помощ в домакинството,самообслужване).Изискванията трябва така да се поставят ,че детето да ги приеме като приятно задължение ,да почувства ,че му е гласувано доверие. Родителите трябва да стимулират у децата инициативност,самостоятелност и трудолюбие.Жизнерадостното настроение  е едно от най-сигурните средства за предпазване на децата от нервно-психически разстройства и отклонения. Родителите не следва да обсъждат пред детето тревожни и неприятни въпроси,тъй като това създава у него чувство за несигурност ,потиснатост и страх.При развод или конфликт никога не трябва да се допуска раздвояване на детската психика, тъй като детето изпитва еднаква потребност и от двамата родители. Възпитателната стойност на личния пример произтича от потребността на всяко дете да вижда в родителя си образец,еталон за подражание.Детето съзрява и формира личността си,подражавайки на родителите си,поради което последните трябва добре да контролират собственото си поведение,да проявяват сдържаност,отзивчивост.Да не допускат гневни избухвания,припряност и недостатъчно необмислени действия. Възпитанието в семейството трябва да бъде сгрято от любовта на родителя,то трябва да насочва детето към трезво и реалистично отношение към света,да укрепва неговата воля и да поощрява самостоятелността му.Изходна точка на правилното възпитание е ранното създаване на навици и ред.Спазването на един съобразен с възрастта на детето режим на живот съдейства за предпазване на НС от преумора и стимулира неговото психическо развитие . Резултатите от редица проучвания доказват,че децата,които спазват един определен режим на почивка,сън,хранене,игри и развлечения ,имат по-добро физическо и умствено развитие и по-рядко боледуват от нервно-психически разстройства.Те са по-жизнени,по-работоспособни и по-лесно се приспособяват към условията на заобикалящата ги среда.

Вашият коментар