Проект „Студентски стипендии и награди”
За повече информация: eurostipendii.mon.bg Уважаеми студенти, Към настоящия момент тече фактическата оценка на проект „Студентски стипендии и награди” – втора фаза. Проектът е насочен към осигуряването на допълнителни извънбюджетни средства за предоставяне на студентски стипендии и награди с цел осигуряване на равен достъп до образование. Средствата са осигурени от Европейския социален фонд и се изплащат в допълнение на стипендиите, осигурявани по линия на държавния бюджет. В тази връзка следва да се има предвид характера на тези средства и фактът, че тяхното отпускане е следствие на комплексна процедура, включваща както изготвянето на проект, съобразен с предварително зададени изисквания, така и оценяването на същия в съответствие със строго определени критерии, еднакви за целия Европейски съюз. По тази причина не би могло да се поставят конкретни съкратени срокове и процедури за дадени етапи от създаването и изпълняването на проекта, извън нормативно определените такива, тъй като всяко отклонение от правилата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) ще доведе до финансови санкции от страна на Европейската комисия, което ще рефлектира върху невъзможността студентите да получат стипендии и награди.  Стипендиите и наградите, отпускани по линия на ОП РЧР, не следва да се приемат от студентите като даденост, а следва да се отчита проектния им принцип. Инициативата за предоставяне на допълнителна безвъзмездна помощ от европейските фондове е на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и е породена изцяло от идеята студентите да бъдат подпомогнати финансово за осигуряване на техния равен достъп до образование. За реализирането на тази инициатива МОМН като всеки един бенефициент следва да спазва стриктно етапите на създаването и оценката на един проект и качеството му на министерство по никакъв начин не позволява отклонение от финансовите и административни правила, приложими към проекти по линия на ЕС. Необходимостта от отчитане на първата фаза на проекта, обхванал учебните 2008/2009 г. и 2009/2010 г. и последователността и времетраенето на етапите на създаването и оценката на втората фаза на проекта не позволиха стартът на тази фаза да съвпадне със старта на учебната 2010/2011 г. Въпреки това, предвидено е проектът да обхване тази учебна година и макар и в нейния край студентите ще получат стипендии за по пет месеца на всеки семестър от годината. През следващата учебна година кампаниите на проекта ще следват семестрите. Очаква се оценката на проекта да приключи до края на месец май и стартът да бъде даден веднага след това. До тогава екипът на проекта извършва всички позволени подготвителни действия, които максимално да улеснят процедурите след старта. Изготвена и утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката е Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди 2010 – 2012”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г., която публикуваме по-долу, за да може студентите предварително да се запознаят с условията и реда за кандидатстване и предоставяне на стипендии и награди по проекта. Веднага след официалния старт на проекта ще можем да дадем повече информация за графика за кандидатстване за стипендии и награди. Всяка една официална информация своевременно се публикува на интернет страницата на проекта и се изпраща на висшите училища – партньори на МОМН по изпълнението на проекта. Важните събития, като начало на проекта, начало на кампанията по кандидатстване и др., се оповестяват и чрез интернет страниците на висшите училища, чрез съобщения до студентите и студентските съвети, както и чрез съобщения до медиите. С уважение, Екип на проект „Студентски стипендии и награди“ – ІІ фаза ИНСТРУКЦИЯ за реда и условията за предоставяне на стипендии и награди - Изтегли. [pdf http://eurostipendii.mon.bg/eurostipendii.pdf]

Вашият коментар