ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 8. КЛАС
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 8. КЛАС Изтегли от ТУК. Източник: http://anubis-bg.net Брой на учебните седмици 34 Брой на учебните часове 51 В това число: Начален преговор 1 (определяне на входното ниво на ученика) Нови знания 31 Дейности 7 Проектна работа 4 Контрол 6 Годишен тест 1 (определяне на изходното ниво на ученика) Резерв на учителя 1

Тема и урочна единица

Тип на урока

Срок

Дейности, свързани с резултатите

Забележки

1

2

3

4

5

6

1.

Начален преговор

Преговор

Ученикът изпълнява дейности, свързани с географското положение, природата, населението, политическата карта и стопанството на Азия, Австралия и Океания и с природните особености на Тихия и Индийския океан.

2.

3.

Още за това как се изучава география

Как да започнем собствен бизнес

Нови знания

Проект

Ученикът обяснява какво е маркетинг и как се прави маркетингово проучване.

Ученикът изработва проект за малък бизнес по зададен типов бизнес план

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 8. КЛАС

Брой на учебните седмици 34

Брой на учебните часове 51

В това число:

Начален преговор 1 (определяне на входното ниво на ученика)

Нови знания 31

Дейности 7

Проектна работа 4

Контрол 6

Годишен тест 1 (определяне на изходното ниво на ученика)

Резерв на учителя 1

Тема и урочна единица

Тип на урока

Срок

Дейности, свързани с резултатите

Забележки

1

2

3

4

5

6

1.

Начален преговор

Преговор

Ученикът изпълнява дейности, свързани с географското положение, природата, населението, политическата карта и стопанството на Азия, Австралия и Океания и с природните особености на Тихия и Индийския океан.

2.

3.

Още за това как се изучава география

Как да започнем собствен бизнес

Нови знания

Проект

Ученикът обяснява какво е маркетинг и как се прави маркетингово проучване.

Ученикът изработва проект за малък бизнес по зададен типов бизнес план

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. 22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

ЕВРОПА

Географско положение, граници и големина.

Бряг и брегова линия

Релеф

Полезни изкопаеми

Климат

Води

Природни зони

Природата на Европа

Природата на Европа

Население на Европа

Политическа карта

Стопанство

Стопанство

Стопанство на Европа

Население, политическа карта и стопанство на Европа

Страни в Европа. Страни в Северна Европа

Страни в Западна Европа

Страни в Централна Европа

Страни в Южна Европа

Страни в Източна Европа

Страни в Европа

Страни в Европа

БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ

Географско положение, граници и големина. Бряг и брегова линия. Опознаване на полуострова

Природата на Балканския полуостров

Балкански полуостров. Географско положение и

природа

Население и политическа карта на Балканския полуостров

Стопанство на Балканския полуостров

Население, политическа карта и стопанство на

Балканския полуостров

Балкански полуостров

БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКА И БАЛКАНСКА СТРАНА

Географско положение, граници и големина.

Природна среда. Природни области. Дунавска равнина

Старопланинска област

Краищенско-Средногорска област. Тракийско-Странджанска област

Рило-Родопска

област

Черно море и Българско Черноморско крайбрежие

Природни области

Природни области

Зелените площи в селището

Население на България

Селища в България

Преодоляване на екологични проблеми в родното селище

Държавно устройство и административно-териториално деление на

България

Стопанство на България

Стопански отрасли на България

Стопанство на България

Население, селища държавно устройство, административно-териториално деление и стопанство на България

Развитие на алтернативен туризъм в родното селище

Годишен тест

Резерв на учителя

Нови знания

Нови знания

Нови знания

Нови знания

Нови знания

Нови знания

Дейност

Контрол

Нови знания

Нови знания

Нови знания

Нови знания

Дейност

Контрол

Нови знания

Нови знания

Нови знания

Нови знания

Нови зн.

Дейност

Контрол

Нови знания

Нови знания

Дейност

Нови знания

Нови знания

Дейност

Контрол

Нови знания

Нови знания

Нови зн.

Нови знания

Нови зн.

Нови знания

Дейност

Контрол

Проект

Нови знания

Нови зн.

Проект

Нови знания

Нови знания

Нови знания

Дейност

Контрол

Проектна работа

Контрол

Показва крайните точки на континента и определя географските им координати; изчислява с помощта на мащаба разстоянията между тях; нанася на контурна карта изучените обекти. Прави мислено пътешествие по бреговете.

Характеризира релефа в природните части на Европа, чете профила на релефа на континента, изобразява върху контурна карта изучените форми на релефа.

Характеризира полезните изкопаеми на Европа по произход, видове и разпространение; нанася ги чрез условни знаци върху контурна

карта.

Характеризира и сравнява климатични пояси в Европа по карта и по климатични данни; сравнява климатограми от един и същи пояс.

Характеризира избрана река по определени показатели; нанася върху контурна карта изучените реки и езера.

Описва природните зони по определен план чрез илюстрации в учебника и карта на природните зони; изготвя научно съобщение по определен проблем, характеризира природна зона по определени правила.

Затвърдява уменията за изработване и анализ на климатограма; за сравняване на климатограми от един и същ климатичен пояс.

Попълва таблици, решава тестове, самооценява се по скала за оценяване.

Чете карта на населението на Европа; разговаря за живота на хората; изобразява върху контурна карта картосхема на миграции; на езикови групи; пише съчинение разсъждение с помощта на литературни източници; дискутира демографски проблеми; участва в ролева игра.

Изработва политическа карта върху контурна карта. Характеризира и групира страните в Европа по съществени признаци. Изработва стълбчеста диаграма за площта и населението на избрани държави в Европа и ги сравнява.

Характеризира особеностите на стопанството и факторите, които обуславят неговото развитие.

Характеризира и обяснява териториалното разпределение на стопанските отрасли в Европа.

Съставяне и анализ на картодиаграма за производството на автомобили в Европа.

Попълва таблици, решава тестове и се самооценява по скала за оценяване.

Групира страните по териториален признак; характеризира ги по определени показатели; сравнява страните от Европа с тези от изучените континенти; пише съчинение разсъждение; дискутира проблеми на населението и стопанството; съставя, описва и представя маршрут за мислено пътешествие по карта; пише есе или реферат за група страни или за отделно взета страна.

Изработва политическа карта на Европа върху контурна карта. Изработва и анализира стълбчеста диаграма с два показателя.

Решава тест и се самооценява.

Нанася на контурна карта граници, форми на брегова линия и сравнява различни типове брегове; пише съчинение-разсъждение.

Чете и сравнява графични изображения ; съставя, описва и представя маршрут за мислено пътешествие; изработва албум; пише есе или реферат.

Чете и сравнява климатограми и хидрограми на избрани климатични станции и реки на Балканския полуостров.

Чете карта на населението, изобразява особеностите на населението върху контурна карта; разговаря за живота на хората; пише есе.

Характеризира факторите, промените и съвременното състояние на стопанството и стопанските отрасли на полуострова.

Изчислява средна гъстота на населението; изработва и анализира стълбчеста диаграма и картограма,.

Решава тест и се самооценява

Показва по карта крайните точки на страната и определя географските им координати; нанася на контурна карта граници.

Наблюдава природни обекти в родния край; представя в рисунки и схеми особеностите на природната среда. Пише есе, дискутира проблеми; посещава защитени територии и природни обекти.

Нанася върху контурна карта границите и природните компоненти на природните области. Извършва метеорологични наблудения и ги отразява върху бланка.

Решава тест и се самооценява.

Изработва екологичен проект за подобряване на градската среда.

Характеризира населението на България по определени показатели.

Чете план на селище. Дискутира проблеми на родното селище.

Изработва проект за преодоляване на специфичен екологичен проблем в родното селище

Пише есе, реферат за държавното устройство и административно-териториалното деление на България. Изразява собствено мнение за себе си като гражданин.

Участва в разговор за проблемите на стопанство на България.

Характеризира стопанските отрасли на България.

Изработва и анализира картодиаграма за производството на пшеница в България.

Решава тест и се самооценява.

Извършва маркетингово проучване и изработва проект за изграждане на туристически маршрут в родното селище

Ученикът решава тест и се оценява от учителя.

One thought on “ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 8. КЛАС

Вашият коментар