Формули по математика. Кратък справочник с формули по математика
 Кратък справочник с формули по математика Източник http://formulas.hit.bg/

Старопрестолна гимназия по икономика гр. Велико Търново

Начало
Аритметична прогресия
Вписан ъгъл
Вписана окръжност
Геометрична прогресия
Декартова координатна система
Деленe с остатък
Делимост на естествени числа
Десетични числа
Допирателна
Дроби
Дължина  и лице на окръжност
Изпъкнал четириъгълник
Изследване на функция
Изследване графика на функция
Квадрат
Квадратен корен
Квадратна функция
Квадратно уравнение
Конус
Координати на вектор
Косинусова и синусова теорема
Куб
Линейна функция
Линейно уравнение
Лице на криволинеен трапец
Лице на триъгълник
Логаритмична функция
Логаритъм
Медиана
Метод на интервалите
Множество от стойности на сложна функция
Модул уравнения и неравенства
Модул
Неравенства
Област на определение на функция
Обратни тригонометрични функции
Описана окръжност
Определен интеграл
Определение за тригонометрични функции
Основни съотношения в триъгълник
Основни тригонометрични формули
Периодична дроб
Перпендикулярност, колинеарност
Степенна функция
Правилeн многоъгълник
Правила за изчисляване първообраз на функция
Правила за производна на функция
Правилна пирамида
Правоъгълен паралелепипед
Правоъгълен триъгълник
Преобразуване графиката на функция
Пресечен конус
Пресечена пирамида
Призма
Признаци за делимост на числата
Производни на елементарни функции
Произволeн изпъкнал многоъгълник
Процент
Първообраз на елементарни функции
Равнобедрен триъгълник
Равносилни уравнения
Равностранен триъгълник
Ромб
Свойства на тригонометричните функции
Свойства на елементарните функции
Свойства на прави и равнини
Сектор от кълбо
Сектор
Скаларно произведение
Средна отсечка
Средно аритметично, геометрично
Степен
Степенна функция
Стойности на обратните триг. функции
Сума и разлика на вектори
Сфера
Таблица със стойности на триг. функции
Теорема на Виет
Трапец
Синус и косинус на двоен ъгъл
Уравнение за движение
Уравнение на допирателна
Уравнения с косинус
Уравнения с тангенс и котангенс
Уравнения със синус
Успоредник
Формула на допълнителния ъгъл
Формули за половината от аргумента
Формули за произведение на функции
Формули за сума на аргументите
Формули за сума на триг. функции
Формули за съкратено умножение
Формули на двойния аргумент
Формули на обратни триг функции
Функция на обратна пропорционалност
Функцията корен
Функцията модул
Хорда
Централeн, вписан ъгъл
Цилиндър
Четност-нечетност на функция
Числови множества
Ъгли между равнини
Ъглополовяща
 

One thought on “Формули по математика. Кратък справочник с формули по математика

Вашият коментар