Кандидатстудентски изпит по езикова култура!
Възможност за упражнение и малко информация относно изпита по езикова култура в Пловдивския университет. Като бонус е и теста на Софийския университет. Формат на кандидатстудентския изпит по български език Идеята за провеждане на кандидатстудентския изпит по български език (езикова култура) принадлежи на Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. На практика това е първата катедра, която промени традицията за хуманитарните специалности във ВУЗ да се кандидатства с изпит по литература. Първият изпит по български език бе проведен през 1992 г. и постепенно, след реализиране на успешни КСК кампании почти две десетилетия, той успя да се утвърди като ефикасно средство за проверка и оценка на реалните знания на кандидат-студентите, а форматът му бе възприет и в други висши училища (в Пловдив, Велико Търново, Благоевград, Бургас и др.). Изпитният вариант съдържа четири задачи. Първата задача е изцяло правописна. Тя съдържа три колони с по 20 словоформи (общо 60), от които трябва да бъдат подчертани правилно изписаните. За целта е необходимо в етапа на подготовката си кандидатът да изучи задълбочено съвременните звукови закони: редукция, асимилация, метатеза, елизия, ятов преглас и др., да овладее принципите на условния правопис, правилата за слято, полуслято и разделно писане, за употреба на главна буква, както и редица особености, свързани с морфемната и словообразувателната структура на думите. Тъй като кодифицираната книжовна норма е вариативна (допуска дублетност), естествено е да се очаква кандидат-студентът да познава всички общоприети и узаконени в книжовния език варианти. В противен случай той не би могъл да се ориентира и да подчертае като правилен онзи от дублетите, който е по-малко популярен или чужд в определена говорна област. Втората задача представлява кратък научен или публицистичен текст, в който съзнателно са допуснати не само разнообразни правописни, но и граматически грешки, типични за свързания текст. Имат се предвид грешките при членуване, при употреба на бройна форма на съществителни имена от м. р., мн. ч., на т. нар. мъжколични форми при числителните, на падежните остатъци при някои местоимения, при замяна на възвратни притежателни местоимения с обикновени притежателни (напр. неговия вм. своя). От кандидата се изисква да препише внимателно текста, отстранявайки забелязаните грешки, без да прави смислови, стилистични и пунктуационни редакции в него. Ако обаче при преписването се допуснат допълнителни грешки, те се санкционират наравно с онези заложени грешки, които кандидатът е оставил непоправени в текста. Третата изпитна задача цели да бъде проверена степента на овладяност на съвременната пунктуационна норма. На кандидат-студентите е представен откъс от художествен текст, в който са пропуснати препинателните знаци. Изреченията са рамкирани, т.е. посочени са техните граници – главна буква и точка (или многоточие). За успешното изпълнение на тази задача е необходимо текстът отново да се препише, без промяна на изреченските граници, но вече с подходящо поставени пунктуационни знаци, съобразени със стиловата и експресивната му характеристика. Напълно възможно е точката в края на дадено изречение да бъде трансформирана в друг финален знак (напр. въпросителен или удивителен) в съответствие с модалността на даденото изречение. Добре би било, ако по време на подготовката си кандидат-студентът обърне специално внимание на особените случаи при употреба на запетая – при въвеждане на обособени, вметнати и еднородни части, при използване на два подчинителни съюза в пряка съчетаемост и т. н., както и на спецификата при пунктуационното оформление на пряка, полупряка и косвена реч. Важно е да се спомене, че ако при изпълнението на втората и третата задача кандидатът пропусне, макар и неволно, да препише ред или абзац, възможните грешки, заложени във въпросния текстов отрязък, също се санкционират. Четвъртата задача от изпитните варианти има творчески характер. Тя изисква конструирането на текст (при пълна жанрова свобода) по зададена тема и с приблизително установен обем (2-3 стр.). Чрез тази задача се проверява умението на кандидатите за изграждане на логически свързано, цялостно, завършено, стилистично и жанрово единно изложение, а също и богатството на техния речников запас, способността им да осмислят формулираното заглавие и да представят адекватно тълкование. Безспорно някои от предлаганите теми позволяват полемични интерпретации, т.е. кандидат-студентът би могъл или да защити, или да опровергае заложената в заглавието теза, но той трябва да направи това аргументирано и убедително, чрез уместни илюстрации, като избягва банализираните дидактични конструкции, излишното оригиналничене, показност, многословие, сълзливо-сантименталните сюжети. Не на последно място, разбира се, конструираният текст трябва да е граматически правилен, без правописни, пунктуационни и стилистични грешки. Източник: http://bgezik.slovo.uni-plovdiv.bg/кск-информация/формат-на-кандидатстудентския-изпит-2/   Примерен вариант Зад. 1. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи:
1. тряснати 2. осиротели 3. кентавар 4. опаковъчен 5. находка 6. омаловажен 7. плагиятство 8. превърженици 9. няколкоминутен 10. менует 11. изстребител 12. фоерверки 13. уразмерявам 14. технологии 15.съкровенно 16. двумилионен 17. наум 18. корумпиран 19. ешафод 20. шестседмичен 21. тахан-халва 22. принебрегнат 23. егзалтация 24. речитатив 25. спазъм 26. накълцвам 27. замръзен 28. ще изтъчат 29. мъждукащ 30. нечуващ 31. невъзтановим 32. обезпокоен 33. недовлякал 34. съоражение 35. излезла 36. безпирен 37. знахарят 38. одебелявам 39. хайделбергски 40. навръзвам 41. изкорубен 42. развети 43. прийом 44. поминък 45. облог 46. стажант-фармацефт 47. римо-католически 48. мънистен 49. горноджумайски 50. тротоар 51. обзет 52. възкръстнал 53. израстнал 54. епруведка 55. симбиоза 56. неможейки 57. акомулирам 58. женственост 59. пълнителът 60. арфистка
  Зад. 2. Препишете изреченията, като отстраните граматическите и правописните грешки: Във яворовата поезия в същност доменират два напълно обусобени образи на любовта - располовени и като че не пронецаеми. Прослувутите "две души" на Яворов обичат по два съвсем различни начини. Едната душа е остремена поривно на горе, към някакво не земно, ангелско същество. Тя търси причистване във накакъв бесплътен обект, чрез напълно плътоническо чуство, което има смисъл повече на нравствен катарзиз, отколкото на реялно любовно изживяване. Другата душа е остремена надоло. Тя е падаща, греховна. Любимата е зовяща „знойна плът", искушаваща и греховна, плътски активна. Любовното чувство е не просто плътско, но и позорно, изживява се като нравственно падение и пристъпление. Първото въсприятие на любовта срещаме в най-чист вид във лирическият цикал, свързан със Мина. Второто - в „Царици на нощта", „Чудовище", „Стон" и др. Първата душа на Яворов обича христиански, втората - езически. Не е случайно, че първия лирически вид на любовта у Яворов има почти религеозен характер, любовта е изживявана чрез християнски обрядни категорий, любимата е видяна като мадона, ангел, серафим. Второто възприятие е стилизирано в духа на езическата античнос, волно-чувственно, с характерният за епохата интерес към залезно-декаденския разгул на древния Рим. Би могло да се каже, че житейския трагизъм на Яворов проистича от неспособноста му да съедени полярно разложените в неговата поезия любовни същностти. Но тази полярност и двойнственност във възприятието на любовта е свидетелство за реалния му жизнен драматизъм и трагизъм. Зад. 3. Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни знаци, без да променяте границите на изреченията. Случи се из пътя тъй че на едно-две места Нейчо можа да се прехвърли от една каруца на друга и току-речи без да върви можа да стигне до мястото гдето от шосето се отделяше пътят за тяхното село. Като остана сам той се спря и се замисли по баира ли да мине или по дола. Все валеше сняг наоколо беше пусто тихо. И докато уж беше спокоен отведнъж пак го обзе страх. Да мине по баира вълкът може да е там. Ако тръгне из дола мястото е глухо затулено да му се случи нещо никой няма да го види да вика никой не ще го чуе. Той реши да върви през баира. Миг след миг крачка след крачка страхът му растеше. Спомни си че на Сираковата мелница един селянин беше разправял че също като него една сутрин срещнал вълк а следобед като се върнал намерил го че лежи на същото място сложил глава на предните си крака като куче. Човекът бил с кон позаобиколил вълкът не се помръднал. Гледал го само и въртял очите си след него тъй че се виждало и червеното изпод клепачите му. Да седи тъй ще мина и аз мислеше си Нейчо ами ако стане? Над полето се спущаше мъгла всеки бурен всяко черно петно се струваше на Нейчо че се движи че е вълк. Спря се и не се решаваше да направи ни крачка напред. Поозърна се насам-на-татък и като подгонен от нещо върна се и пое сега пък пътя към дола. По шосето задрънка каруца и зарадван Нейчо се обърна каруцата спря пак там гдето пътят се разделя. Слезе един човек и тръгна насам а каруцата продължи пътя си по шосето. Един човек идеше сред снега към Нейчо висок едър с бял нов кожух с нови навои. Крачеше широко подпираше се някак изот-далеч с тоягата си като владика. Като дойде по-близо и видя големите му мустаци и червеното му лице Нейчо позна че е Костадин от тяхното село. Той беше заможен човек ходеше на лов. Нейчо какво правиш тука викна му той с гърлестия си глас. Какво стърчиш като лалугер? Не знам отде да мина по дола ли или по баира рече Нейчо и усети че гласът му беше се позасякъл. Зад. 4. Напишете текст (не по-малко от две и не повече от три страници) на тема: „Смелостта да Бъдем различни".   Вариант на изпитен тест от 2005 г. в СУ " Св. Климент Охридски": 1. Подчертайте правилните форми: а) истинал, истинъл, изстинъл, изстинал б) неприкосновена, непрекосновена, неприкосновенна, непрекосновенна в) задкулисна, задкулистна, задколисна, задколистна 2. Подчертайте невярно изписаните думи: елиминирам, снеговалеж, хамельон, бульон, израствам, пораснал, израстнал, завислив, ерархия, епархия, изкуство, изкуствен, изкусен, софианец, италианец, порой, функций, интелигент, акумулатор, Пейо, плеада, нежелан, не желаейки, свръхусилие, пра-родина, българо-руски, българско-полски, българоубиец, тенис-корт, рае, инженер, инкрустация, нефт, афтентичен, кръвообращение, въплътен, въстановявам, въстаник, припокривам, при¬давам, пригъвам, придъвквам, преписвам, прелъгвам, пренасям, предверие, оттенък, оттеквам 3. На кой от редовете всички думи са изписани правилно: а) неуважение, не уважаващ, неуважавайки, не уважавам б) не уважение, неуважаващ, не уважавайки, неуважавам в) неуважение, неуважаващ, не уважавайки, не уважавам 4. На кой от редовете всички думи са изписани грешно: а) спогодба, живопистна, шевствие, скулпторна, кръсница б) споготба, живопистна, шествие, скулптурна, кръстница в) споготба, живопистна, шевствие, скулпторна, кръсница 5. Подчертайте правилните изрази. избрани са 23 кмета; закупени са няколко комбайни; построени са 13 мостове; изпитани са четирима ученици; регистрирани са 12 смъртни случая; в журито са включени петима члена; избрани са трима нови членове; има 10 случаи на заболяване; повикани са само двама студента; назначени са няколко областни управителя; докарани са десетинаелитни коне; разследват се двама заподозрени в подкуп чиновника 6. Подчертайте неправилно употребените местоименни форми. Шумахер едва се размина с катастрофа с частния му самолет. Двукратният световен шампион от Ф1 се готвел да пътува с неговия “Чалънджър”, какъв¬то използва и канцлерът Герхард Шрьодер. Той се подготвял за предстоящия полет на летището в Болоня сряда вечерта. Нея вечер излитали и кацали множество машини и техниците били много притеснени. Те припряно обра¬ботили с течност за размразяване самолета, в отворите за въздух на когото попаднала част от струята, без това да бъде забелязано от някой. По тази причина малко след излитането кабината започнала да се пълни с дим. До пожар обаче не се стигнало. На всеки пилот може да се случи подобно пре¬междие, но не на всекиму е писано да го преживее толкова леко. 7. Подчертайте допуснатите граматически и правописни грешки. След поражението на Илинденско-преобръженското въстание в българската външна политика постепено се налага тенденцийата за воено решение на националният въпрос. Неговия възел, заплетен с Берлинския договор, неможе да бъде расечен нито с геройчни въстаннически надигания, нито с не смелите ходове на малките Балкански даржавици. От друга страна, българските държавни мъжеса на ясно, че само с обединените осилия на христианските народи могат да отвоюват Македония, источна Тракия и другите поробени от Османската Империя земи. В това разбиране се крие полужителната предпоставка за военото разрешаване на националният проблем в неговите общо балкански рамки и в стесненият му български план. Ала самите балкански държави хранят свой териториялни и етнически претенций за бъдештето на утвоюваните от Турция земи, които потклаждат саперничеството в тяхните отношения. Те едвали не са раздирани от борба за политическа и икономичестка хегемонийя на полуострова. 8. Поставете липсващите препинателни знаци. Проф. Александър Теодоров Балан 1859 – 1959 е езиковед литературен изследвач и библиограф който е от първото поколение български учени след Освобождението. Той е един от основателите на Висшето училище днешния Софийски университет и пръв негов ректор. Сред най-важните му трудове са следните Българска граматика Нова българска граматика и др. Известен е и с това че ратува за висока езикова култура както и за подобряване на обучението по български език в училище. 9. Посочете синонимите на следните думи: отбор – ……….. смея се – …….. трудно – ……… известен – …… агресивно – … 10. Съставете изрази, в които посочените думи са употребени по предложения модел: лека чанта лека закуска слаб ……………. …………….. слаб …………………….. златен …………. ………….. златен …………………….. грешен ……….. ………… грешен …………………….. 11. Посочете думите (изразите), чиито значения са описани: а) ………………… …………………….. = привеждам аргументи, потвърждаващи верността на дадено твърдение б) ………………… …………………….. = непосредствено предходната вечер в) ………………… …………………….. = състояние на организма, при което не се наблюдават болестни симптоми г) …………………. …………………….. = прозрачен, без примеси д) ………………… …………………….. = недобре изработени, негодни за употреба предмети 12. Опишете словесно значението на следните думи и изрази: съперник = …. интериор = …. гордея се = …. интензивен = дамоклев меч = …………….. ядрена заплаха = … 13. Подчертайте излишния израз във всеки ред: а) тежък случай, тежка съдба, тежка сватба, тежък чувал, тежък характер б) златно сърце, златни ръце, златна гривна, пръстен от злато, златен пръстен в) лъжица от мед, медена пита, меден рудник, пръстен от мед, кована мед, медна тава 14. Съставете изречение с всяка от следните думи; препиша …….. припиша …….. комплекс ……. комплект ……. ефикасно ……. 15. Началото на българския модернизъм се свързва с: а) 70-те години на XIX век б) 90-те години на XIX век в) първото десетилетие на XX век г) 30-те години на XX век 16. Подчертайте имената на поетите символисти: Петко Р. Славейков, Пенчо П. Славейков, Кирил Христов, Борис Христов, Николай Лилиев, Никола Фурнаджиев, Никола Й. Вапцаров, Христо Ясенов, Любомир Левчев 17. Вестник “Дума на българските емигранти” се списва от: а) Георги Сава Раковски б) Любен Каравелов в) Христо Ботев г) Захари Стоянов д) Иван Вазов 18. “Земляци” на Йордан Йовков се свързва тематично с: а) Руско-турската освободителна война б) Сръбско-българската война в) Балканската война г) Първата световна война 19. Свържете произведението с неговия автор. “Последна радост” Алеко Константинов “Ветрената мелница” Любен Каравелов “Българи от старо време” Елин Пелин “Немили-недраги” Йордан Йовков “До Чикаго и назад” Иван Вазов 20. Подчертайте произведенията на Никола Й. Вапцаров. “Песента на човека”, “Двубой”, “Песен на песента ми”, “Завод”, “Хайдушка”, “Песен за човека”, “Борба”, “История”, “Пролет”, “Юноша”, “Въглекопач” 21. “До Желюша с железни вагони” е: а) разказ от а) Любен Каравелов б) повест б) Петко Р. Славейков в) ода в) Христо Смирненски г) фейлетон г) Христо Ботев д) пътепис д) Алеко Константинов е) роман e) Иван Вазов 22. Рачко Пръдлето е герой от произведението ………………. ……………………. на …………………….. 23. На кой литературен персонаж принадлежат следните думи: “Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!”: а) Боне Крайненеца от “На браздата” на Елин Пелин б) Петър Моканина от “По жицата” на Йордан Йовков в) дядо Йоцо от “Дядо Йоцо гледа” на Иван Вазов 24. Стиховете Подкрепи и мен ръката, та кога въстане робът, в редовете на борбата да си найда и аз гробът. са от стихотворението……….. на …………………….. 25. Кои от изброените литературни герои въплъщават идеята за състраданието: Матей Маргалака от “Гераците”; Божан от “Гераците”; Колчо от “Под игото”; Иванчо Йотата от “Чичовци”; Велико кехая от “Шибил”; Серафим от “Серафим”; баба Илийца от “Една българка”; Петър Моканина от “По жицата”; Женда от “Постолови воденици”

2 thoughts on “Кандидатстудентски изпит по езикова култура!

Вашият коментар