Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация ХІ клас -21 декември 2011 година гр. Пловдив
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието, младежта и науката

Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

 

Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация

изпитен вариант по учебната програма за ХІ клас -21 декември 2011 година

   

Уважаеми ученици,

Писмената работа от олимпиадата за единадесети клас е анонимна!

При работата върху задачите пишете със син химикал. Верните отговори отбелязвайте със знака Х

Ако допуснете грешка при попълването на отговорите можете да поставите грешния отговор в скоби.

По време на олимпиадата не може да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен предоставената Ви бланка. Продължителността на изпита е четири астрономически часа, през които трябва да работите по всички задачи. За областния кръг се класират ученици получили не по-малко от 75 точки.

Желаем Ви успех в олимпиадата по история!     ЗАДАЧИ:   1. "Императорът успя да победи благодарение на моята помощ" е част от : А) Чаталарски надпис Б) Хамбарлийски надпис В) най-ранния надпис към релефа на Мадарския конник Г) фрагмент от надпис на колона от църквата "Св. Четиридесет мъченици"   2. Сюлейманкьойският надпис дава сведения за: А) победата на хан Тервел над арабите при Константинопол Б) мирен договор между България и Византия от хан Омуртаг В) бунтът на болярите и народът при покръстването на българите Г) тържественото посрещане на учениците на Кирил и Методий   3. Сведения за покръстването на българите ни дава : А) лексиконът "Свидас" Б) надписът отФилипи В) надписът от Балши Г) Хамбарлийският надпис   4. Годината на създаване на славянската писменост се споменава от: А) Методий, в "Пространното житие на Кирил" Б) Климент Охридски, в "Пространно житие на Методий" В) Йоан Екзарх, в "Шестоднев" Г) Черноризец Храбър, в "За буквите"   5. Най-важната тема, отразена в летописните надписи, се отнася за: А) създаването на българската държава Б) българо-византийските отношения В) християнизацията на българите Г) разпространяващите се ереси   6. След завладяването на Североизточна България от византийците българският патриарх Дамян се установява в : А) Битоля Б) Видин В) Охрид Г) Прилеп   7. Кой български владетел управлява българската държава през 1261г. когато никейците свалят от власт последния латински владетел Балдуин ІІ? А) Константин Асен Б) Калиман І Асен В) Ивайло Г) Иван Александър   8. Социална категория в структурата на българското общество, която НЕ съществува през ХІV век е: А) светската аристокрация Б) парици и отроци В) технитари Г) чифликчии   9. Елементи на рационализъм и ренесансов хуманизъм се съдържат в религиозното учение: А) адамитство Б) исихазъм В) варлаамитство Г) ерес на "жидовстващите"   10. Най-голямото исихаско средище през Средновековието е: А) Рилският манастир Б) Атонският манастир В) Бачковският манастир Г) Килифаревският манастир   11.Напишете определението на следното понятие:
стратиот
  12.Напишете определението на следното понятие:
псалтир
  13. Напишете понятието за което се отнася следното определение:
Разкол между православието и католицизма през 1054г.
  14. Напишете понятието за което се отнася следното определение:
Териториален или юридически обхват на църквата
  15. Управлението на коя историческа личност от ІХв. е представена в следните произведения?

Изследването на големият византинист Грегоар показват, че от "Есета"на Монтен, описващи разгромът на държава с Централна Европа и управлението на български владетел, Шекспир през 1603г. взаимствува сюжетът за своята "Буря" (1613г.) Образът на българският владетел е вложен в образа на законния дук на Милано- Просперо, представен като миролюбец, коварно нападнат от Алонзо- кралят на Неапол, прототип на византийски император. От произведението на Шекспир образът на българския владетел преминава в произведението "Атила" (1667г.) на Корней .

  16. Кой исторически паметник от ІХ век е представен в следният текст?

" Ако някой говори истината, бог вижда. И ако някой лъже-бог вижда. Българите сториха много добрини на християните (ромеите), но християните забравиха. Ала бог вижда!"

  17. На линията на времето нанесете, последователно, имената на владетелите управлявали българската държава през Х век.
      18. Анализирайте картата!
1. Какъв исторически процес е изобразен на нея?
2. Впишете на картата годините на изобразените сражения!
    19. Прочетете внимателно текста и напишете:   "…българите са варвари, които обитават бреговете на Дунава и които устроивайки се тук стават след това бариера за другите варвари".

Монтескьо

"Какви бяха тези странни хора, изглеждащи толкова лоши, за да ги третират като еретици, които да дадат след това във Франция името на неокомформистите, непочитащи жените"

Волтер "Философски речник" (1764г.)

" Кралят Дон Педр беше тържествено обявен за българин и безверник… Тези анатеми бяха тогава така общи и разпространени, както и любовните интриги."

Волтер- трагедията "Дон Педр" (1778г.)

 
Какъв вид са историческите извори?
Какво описват?
 Какво е отношението на Монтескьо и Волтер към българите и мястото им в историята?  Има ли противоречие в отношението им към българите и идеите им за устройството на обществения живот?   20. Разгледайте изображението и запишете:  
На кой български светец е изображението?       С кое религиозно движение го свързвате ?     При управлението на кой български владетел и през кой век възниква това религиозно движение ?    
      21. В обем до три страници отговорете на историческия въпрос: Укрепване и международно признаване на българската държава при управлението на цар Калоян (1197-1207г.)   При отговора се съобразете със следните насочващи въпроси:
  1. Кога и при какви обстоятелства Калоян заема владетелския престол?
  1. Каква е политиката на цар Калоян за неутрализиране на болярската опозиция и стабилизирането на властта?
  2. Каква е политиката на цар Калоян срещу Византия за завършване на освободителното дело?
  3. Обяснете политиката на българският владетел спрямо Римската църква и оценете значението на сключената уния!
  4. Какви са отношенията на цар Калоян с Латинската империя и как те се отразяват върху политическият живот на Балканите и Средна Европа?
  5. Оценете значението на управлението на цар Калоян?
 
 

Ви за участието в ОЛИМПИАДАТА!

   

ПОПЪЛВА СЕ ОТ КВЕСТОРИТЕ!

  Начало на олимпиадата: .……. часа Изпитната работа е приета в :………часа   Име и фамилия на квестора приел работата: Подпис:       ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОЦЕНЯВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ!   Първи оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..   (Име и фамилия) (подпис) брой точки   Втори оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..     Общ брой точки:………. (Първи + Втори / 2) Ученикът ..………… класира за Областния кръг на олимпиадата.

Вашият коментар