Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация Х клас -21 декември 2011 година година гр. Пловдив
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието, младежта и науката

Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

 

Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация

изпитен вариант по учебната програма за Х клас -21 декември 2011 година

 

Уважаеми ученици,

При работата върху задачите пишете със син химикал. Верните отговори отбелязвайте със знака Х

Ако допуснете грешка при попълването на отговорите можете да поставите грешния отговор в скоби.

По време на олимпиадата не може да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен предоставената Ви бланка. Продължителността на изпита е четири астрономически часа, през които трябва да работите по всички задачи. За областния кръг се класират ученици получили не по-малко от 75 точки.

Желаем Ви успех в олимпиадата по история!     ЗАДАЧИ:   1. Най- моралният принцип на победителите в Първата световна война, отстояван от Обществото на народите е: А) правото на самоопределение Б) решаването на споровете В) спазване на устава на ОН Г) сигурност на държавите   2. Една от новите държави, появили се на картата на Европа в годините на първата световна война , се намира на територията на разпадналата се Руска империя и тя е : А) Австрия Б) Кралството на сърби, хървати и словени В) Унгария Г) Финландия   3. За появата на кое ново политическо движение допринася индустриализацията? А) консерватизъм Б) социализъм В) парламентаризъм Г) фундаментализъм   4. Планът "Йънг" НЕ влиза в сила поради: А) съпротивата на германските бизнесмени Б) световната икономическа криза В) грешките на експертите Г) стабилизацията на марката   5. На Вашингтонската конференция девет морски страни вземат решение за бъдещите отношения с една азиатска държава. Тя е: А) Китай Б) Индия В) Филипините Г) Холандски Индии   6. Посочете коя държава през 20-те години на ХХ век, отказва да участва в Обществото на народите? А) Испания Б) Франция В) Турция Г) Съветска Русия   7. През коя година се приема Планът "Дауъс" за Германия? А) 1923 Б) 1924 В) 1929 Г) 1931   8. Идеологията на фашистките партии включва: А) шовинизъм, реваншизъм, агресия Б) космополитизъм и месианство В) равенство между народите Г) демокрация и справедливост   9. В края на 20-те години на ХХ век идеята за нов ред в Азия се издига от управляващите в: А) Китай Б) Русия В) Персия Г) Япония   10. През 30-те години на ХХ век за колонии в Африка претендира: А) Португалия Б) Германия В) Италия Г) Гърция   11.Напишете определението на следното понятие:
анексия   12.Напишете определението на следното понятие:
конфронтация   13. Напишете понятието за което се отнася следното определение:
Ново въоръжаване на държава или територия, която е била разоръжена по решение на група държави или на международна организация.   14. Напишете понятието за което се отнася следното определение:
Страх от всичко чуждо, омраза към чужденците 15. Посочете четири примера на мирни договори, подписани през 1919г. С четири победени страни:  

договор

държава

    16. От кой исторически паметник е следния текст? Датирайте го (ден, месец, година)
  "Чл.1. Високодоговарящите се страни се задължават взаимно да се информират една друга относно дейността на Комунистическия интернационал, да се консултират по въпроси за вземането на необходимите отбранителни мерки, да поддържат тясно сътрудничество за осъществяване на тези мерки. Чл.2. Договарящите се страни се задължават без взаимно съгласие да не сключват със СССР каквито и да било политически договори, които биха противоречели на духа на настоящето споразумение".   17. Посочете реда, в който събитията са дадени в хронологическа последователност: 1) конференцията в Локарно; 2) Приемането на Ваймарската конституция; 3) Германия отхвърля военните ограничения; 4) Рурската криза;   А) 3; 2; 4; 1; Б) 4; 1; 3; 2; В) 2; 4; 1; 3; Г) 1; 4; 3; 2;   18. Кои исторически събития са изобразени на карикатурите? Посочете общото между тях. Аргументирайте отговора си!      
                    19. Кое историческо събитие е отразено на картата? Датирайте го. Чии са подписите на картата?    
Събитие-                 Датиране-             Подписи-       20. Прочетете внимателно текста и напишете: Кой е общият за двата източника термин, отразяващ промяната в социалната роля на жената след войната?
      техните нови свободи намериха израз в начина им на обличане |...|. Полите им се покачиха нагоре, както в летен ден се покачва живачният стълб в термометъра,

косите се подстригаха късо (а ла гарсон), тилът сеобръсна, а шапките придобиваха все по-камбановидна форма."

(С. Битон)

Луис Вайс, заедно с други парижки сефражетки през 1935г., носещи плакати с надпис "ФРЕНСКИТЕ ЖЕНИ ТРЯБВА ДА ГЛАСУВАТ"

    21. Кои са най-важните международни договори, които утвърждават Версайско-вашингтонската конференция?  

При изложението си (в обем до 3 страници) имайте предвид следните въпроси:

  1. Какви цели преследват Франция и Германия с Рейнския гаранционен пакт?
  2. Каква е целта на пакта "Бриан-Келог?"
  3. Защо се проваля първата в света конференция по разоръжаване?
  4. Кои държави извън ОН участват в работата на конференцията?
  5. Какви договори подписват Франция, Чехословакия и СССР?
  6. Как реагира ОН при възникването на първите огнища на война в началото на 30-те години?
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Благодарим Ви за участието в ОЛИМПИАДАТА!

  Участник в олимпиадата:   Име, презиме, фамилия:……………………………………………………………………… Клас:……   Училище:………………………………………………………………………………………..   Селище:…………………………………………………………………………………………    

ПОПЪЛВА СЕ ОТ КВЕСТОРИТЕ!

  Начало на олимпиадата: .……. часа Изпитната работа е приета в :………часа   Име и фамилия на квестора приел работата: Подпис:       ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОЦЕНЯВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ!   Първи оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..   (Име и фамилия) (подпис) брой точки   Втори оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..     Общ брой точки:………. (Първи + Втори / 2) Ученикът ..………… класира за Областния кръг на олимпиадата.

One thought on “Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация Х клас -21 декември 2011 година година гр. Пловдив

Вашият коментар