Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация ІХ клас -21 декември 2011 година гр. Пловдив

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието, младежта и науката

Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

  

   

Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация

изпитен вариант по учебната програма за ІХ клас -21 декември 2011 година

   

Уважаеми ученици,

   

При работата върху задачите пишете със син химикал. Верните отговори отбелязвайте със знака Х

Ако допуснете грешка при попълването на отговорите можете да поставите грешния отговор в скоби.

По време на олимпиадата не може да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен предоставената Ви бланка. Продължителността на изпита е четири астрономически часа, през които трябва да работите по всички задачи. За областния кръг се класират ученици получили не по-малко от 75 точки.

   

Желаем Ви успех в олимпиадата по история!

   

   

ЗАДАЧИ:

   

1. През ХV век повечето европейци вярвали, че:

А) земята е плоска

Б) светът е кръгъл

В) Атлантическият и Тихият океан се съединяват

Г) търговските пътища не са важни

   

2. Германските принцове подкрепяли Мартин Лутер, защото:

А) били съгласни с всички негови убеждения

Б) предпочитали да плащат на папата за индулгенции

В) били заплашвани с отлъчване от църквата

Г) искали земите на католическата църква

   

3. Хуманизмът е :

А) движение за радикално реформиране на Католическата църква

Б) културно движение за обогатяване на християнството с най-доброто от античната мисъл

В) културно движение появило се в Италия през ХVІІ век

Г) християнска политическа доктрина от Средновековието

   

4. Естествените права на човека са:

А) правата, които всички хора имат като човешки същества

Б) правата гарантирани от правителствата

В) правата, наложени от монарсите

Г) тези които човек сам си позволява

   

5. Абсолютните монарси вярвали, че:

А) силата винаги има право

Б) никога не се изменя на съюзник

В) религиозната свобода е важна

Г) слабите трябва да бъдат защитавани

   

   

   

   

6. Коя идея НЕ е характерна за Просвещението?

А) разделението на трите власти в държавата

Б) просветената монархия като най-подходящ модел за управление

В) въвеждането на всеобщо избирателно право

Г) безплатно и задължително религиозно образование

   

7. Решенията на Виенският конгрес от 1815г. се отнасят за границите на:

А) Франция след Наполеоновите войни

Б) границите на европейските държави, без Франция

В) границите на Османската империя

Г) границите на териториите на европейските държави в Китай

   

8. Кой издава вестник "Дунавски лебед":

А) Георги Раковски

Б) Любен Каравелов

В) Иван Касабов

Г) Христо Ботев

   

9. Идеите на либерализма предвиждат:

А) премахване на частната собственост

Б) ненамеса на държавата в икономиката

В) съобразяване с религиозните традиции и семейни ценности

Г) имуществен ценз

   

10. Коя историческа личност от американската история е известна с прякорите си

"Ковачът на огради" и "Великият освободител"?

А) Ейбрахам Линкълн

Б) Томас Джеферсон

В) Робърт Лий

Г) Андрю Джонсън

   

11.Напишете определението на следното понятие:

   

емиграция 

   

  

   

12.Напишете определението на следното понятие:

   

конкистадори

  

   

13. Напишете понятието за което се отнася следното определение:

  

   

Основен законодателен документ, определящ правомощията на

държавните институции, а също свободите и правата на

гражданите .

   

14. Напишете понятието за което се отнася следното определение:

  

   

Движение в САЩ и Западна Европа за премахване на робството на негрите и търговията с роби.

   

15. Посочете имената четири личности свързани с църковно-националните борби през периода на Българското Възраждане:

   

   

   

   

  

  

  

  

   

   

16. Определете кой е автор на следния текст:

"За да спечеля тяхното приятелство – защото си давах сметка, че това са хора, които биха ни се подчинили и биха приели нашата свята религия по-скоро с любов,отколкото със сила, наредих да раздадат на някои пъстри шапчици и стъклени гердани, които те окачваха на шията си... После ги гледахме как плуват до корабните лодки, в които седяхме ние и ни донасяха папагали, кълбенца памук, стрели и много други неща)..С една дума вземаха всичко, което им подарявахме и в замяна без колебание ни даваха всичко, което имаха).."

   

Игнаций Лойола, Христофор Колумб, Екатерина II, Сюлейман Великолепни

   

   

………………………………………………………

   

   

17. Направете схема на френското общество преди революцията, като отбележите

съсловията и съставящите ги обществени групи:

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

  1. Кои са авторите на представените картини от епохата на Ренесанса?

  

  

  

   

   

   

   

19. Поставете заглавие на картата!

   

  

   

   

  1. Направете в обем до 3 страници писмен анализ на документа:

"(…)1. Хората се раждат свободни и равноправни. Обществените различия могат да се основават само на съображения за общата полза.

2. Целта на всеки държавен съюз е осигуряването на естествените и неотменими права на човека. Такива права са: свободата, собствеността, сигурността и съпротивата срещу потисничеството...

3. Източник на върховната власт е единствено нацията.

4. Свободата е право да се върши всичко, което не вреди на другите...

5. Законът може да забранява само действия, вредни на обществото...

6. Законът е израз на общата воля. Всички граждани имат право да участват лично или чрез свои представители в създаването на законите. Законът трябва да е равен за всички...

7. Никой не може да бъде обвинен, задържан и затворен, освен в случаите, предвидени от закона...

10. Никой не бива да бъде ограничаван в изразяването на своите мнения, даже и религиозни, доколкото това изразяване не нарушава обществения ред, установен от закона...

17. Тъй като собствеността е свещено и неприкосновено право, никой не може да бъде лишаван от нея, освен в случай на установена от закона обществена необходимост и при условие на справедливо и предварително обезщетение."

   

При отговора вземете предвид следните опорни въпроси:

   

1. От кой известен документ е този откъс?

2. Кога е създаден/приет?

3. Коя институция го създава?

4. Кои основни граждански и политически права са залегнали в този документ?

5. Идеята на кой известен философ от Просвещението е залегнала в чл. 3?

6. Кои други просвещенски идеи могат да се открият в текста

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

Благодарим Ви за участието в ОЛИМПИАДАТА!

   

Участник в олимпиадата:

   

Име, презиме, фамилия:……………………………………………………………………… Клас:……

   

Училище:………………………………………………………………………………………..

   

Селище:…………………………………………………………………………………………

   

   

ПОПЪЛВА СЕ ОТ КВЕСТОРИТЕ!

   

Начало на олимпиадата: .……. часа Изпитната работа е приета в :………часа

   

Име и фамилия на квестора приел работата: Подпис:

   

   

   

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОЦЕНЯВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ!

   

Първи оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..

   

(Име и фамилия) (подпис) брой точки

   

Втори оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..

   

   

Общ брой точки:………. (Първи + Втори / 2) Ученикът ..………… класира за Областния кръг на олимпиадата.

  

Вашият коментар