ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА
ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА   Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:   §          Влиза   в   изпитната   зала   с   документ   за   самоличност   (лична   карта,   паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити; §          Заема  определеното  му  работно  място  15  (петнайсет)  минути  преди  началото  на изпита; §          Носи и ползва на всеки държавен зрелостен изпит химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика - и линия, пергел, транспортир, триъгълник, а ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства; §          Получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова; §          Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си; §          Изключва  изцяло  всички  мобилни  устройства  и  ги  предава  на  квестор,  за  да  ги постави на видно място.   Непосредствено след обявяването на изпитния вариант:   §          Получава от квестор свитък за свободните отговори, лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка; §          Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва. §          Получава от квестор изпитния вариант.   По време на държавния зрелостен изпит:   §          Запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, листа за отговори и свитъка за свободни отговори. Указанията са в началото на изпитния вариант; §          В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текст за компонента „Слушане с разбиране”; §          Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив; §          Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите; §          Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа; §          Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит; §          Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства; §          Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита; §          Не подсказва и не преписва; §          В случай, че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден; §          При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.   След приключване на работата:   §          Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го заедно със свитъка за свободни отговори и с листа за отговори в големия плик, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния вариант и с листовете за чернова на квестора; §          Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.  

Вашият коментар