ЗАДАЧА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС. ПРЕРАЗКАЗ НА НЕИЗУЧАВАН ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

НАСОКИ ЗА РАБОТА ВЪРХУ ПРЕРАЗКАЗ НА НЕИЗУЧАВАН ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС

[gplus_badge]

1. Основни изисквания за създаване на преразказ.
 • Съдържанието на художествения текст се предава вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието.
 • Не се допуска изграждане на микротекстове с коментарен (интерпретативен) характер и изразяване на лична позиция от страна на преразказващия.
 • Употребената в художествения текст пряка реч се преобразува в непряка и/или в полупряка реч.
 • Преразказва се в подходящо основно глаголно време и в съответните му спомагателни глаголни времена и наклонения.
 • Не се допускат отклонения от лексикалната, граматичната, правописната и пунктуационната норма.
 • Спазват се изискванията за графично оформяне на писмения текст – открояване на абзаци, ясна графика на буквите, отделяне на думите, четливо оформяне на редакции и т.н.
2. Специфични особености на преразказ с промяна на гледната точка. Когато в художествения текст е използвано аз-повествование (глаголните форми са в първо лице, единствено/множествено число), дидактическата задача може да изисква преразказване от името на неутрален разказвач. В този случай е необходимо да се имат предвид следните особености:
 • Основното глаголно време е сегашно историческо време, използвано съвместно с други подходящи глаголни времена и/или наклонения.
 • Съдържанието на художествения текст се предава вярно и изчерпателно без разместване на последователността на епизодите.
Когато дидактическата задача изисква преразказ от името на герой, необходимо е да се имат предвид следните особености:
 • Основното глаголно време е минало свършено време, използвано съвместно с други подходящи глаголни времена и/или наклонения.
 • Пишещият преценява на кои епизоди от сюжетното развитие героят е свидетел, както и степента на важност на отделните епизоди. В резултат на това моментите с по-голямо значение в развитието на действието се представят чрез подробен преразказ, а други моменти – чрез сбит преразказ.
 • По преценка на разказващия герой е възможно пренареждане на епизоди, което пренареждане трябва да се подчинява на логиката на художествения текст.
За да бъдат спазени представените изисквания, особено важно е да се прочете внимателно условието на дидактическата задача и да се обмисли подходяща стратегия за писане на преразказа. 3. Критерии за оценяване на преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача.

КРИТЕРИИ

Брой точки

1.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ УЧЕНИКЪТ:

 

 

Предава съдържанието вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието.

4

Предава съдържанието в съответствие с развитието на действието, вярно, но сбито.

3

Предава съдържанието вярно и в съответствие с развитието на действието, но пропуска някои епизоди.

2

 

Предава съдържанието като цяло, но пропуска и/или размества епизоди, важни за развитието на действието.

1

Допуска фактологични грешки и показва неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитието на действието.

0

2.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДИДАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА УЧЕНИКЪТ:

 

 

Напълно се съобразява с дидактическата задача; предава подробно епизодите, които са съществени за изпълнението на дидактическата задача, и сбито – епизодите, които са несъществени, но изграждат смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа.

5

 

Се съобразява с дидактическата задача; прилага уместно техниките на сбитото и на подробното преразказване, но пропуска необосновано елементи на описание, повествование и/или разсъждение в художествения текст.

4

 

Като цяло се съобразява с дидактическата задача, но предава сбито съществени за изпълнението на дидактическата задача епизоди.

3

 

Като цяло се съобразява с дидактическата задача и не променя смисъла на художествения текст, но предава сбито и пропуска необосновано епизод (епизоди).

2

 

Като цяло се съобразява с дидактическата задача, но нарушава смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа.

1

 

Не се съобразява с дидактическата задача и не познава техниките на сбитото и на подробното преразказване.

0

3.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА МИКРОТЕКСТОВЕ С КОМЕНТАРЕН (ИНТЕРПРЕТАТИВЕН) ХАРАКТЕР УЧЕНИКЪТ:

 

 

Преразказва, като не допуска елементи на разсъждение (от аналитичен и интерпретативен характер).

3

 

Преразказва, като допуска единични разсъждения върху отделни структурни елементи на художествения текст.

2

 

Преразказва, като “дописва” художествения текст, без да променя неговия смисъл.

1

 

Преразказва, като допуска елементи на разсъждение и “дописва” художествения текст, с което променя неговия смисъл.

0

4.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ПРЯКАТА РЕЧ УЧЕНИКЪТ:

 

 

Преобразува правилно пряката реч в непряка и/или полупряка, като не допуска необосновани лексикални повторения.

2

 

Преобразува пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции използва повтарящи се глаголи.

1

 

Не умее да преобразува пряката реч в непряка, поради което не преразказва диалозите или монолозите в художествения текст и/или предава директно пряката реч.

0

5.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОСНОВНО ГЛАГОЛНО ВРЕМЕ УЧЕНИКЪТ:

 

 

Преразказва в съответствие с дидактическата задача в подходящо основно глаголно време и в съответните му спомагателни времена и наклонения.

3

 

Преразказва в подходящо основно глаголно време, но допуска единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения.

2

 

Преразказва в неподходящо основно глаголно време, но успешно съвместява спомагателни глаголни времена и наклонения.

1

 

Преразказва, като не избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно време; допуска грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения.

0

6.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПАЗВАНЕТО НА ГРАМАТИЧНАТА, ПРАВОПИСНАТА И ПУНКТУАЦИОННАТА НОРМА УЧЕНИКЪТ:

 

 

Не допуска граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.

5

 

Допуска единични граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.

4

 

Допуска единични повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции.

 

3

Допуска повтарящи се граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции.

2

 

Допуска груби и повтарящи се граматични, правописни и пунктуационни грешки; използва еднотипни синтактични конструкции.

1

 

Проявява явна езикова некомпетентност.

0

7.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКСИКАЛНАТА СИ КУЛТУРА УЧЕНИКЪТ:

 

 

Употребява стилово уместни думи и изрази; използва подходящи синоними при замяна на думи и синтактични конструкции, специфични за езика на писателя.

1

 

Употребява стилово неуместни думи и изрази; използва неподходящи синоними и синтактични конструкции.

0

8.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАФИЧНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ПРЕРАЗКАЗА УЧЕНИКЪТ:

 

Откроява графично всички абзаци; пише с ясна графика главните и малките букви, отделя думите; редактира четливо текста си при необходимост.

2

Слива не повече от два абзаца; не пише с ясна графика главните и малките букви, но отделя думите и редактира четливо текста си при необходимост.

1

Не откроява графично абзаците; пише неясно и нечетливо

0

 

ПРЕРАЗКАЗЪТ СЕ ОЦЕНЯВА С 0 ТОЧКИ И В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО УЧЕНИКЪТ Е:
Предал празен лист.
Написал текст, който няма пряко отношение към изпитния текст.
Писал нечетливо до степен на неразбираемост.
 

Вашият коментар