Литературни направления, изучавани в XI и XII клас!
Литературни направления, обхващащи авторите, изучавани - 11-ти и 12-ти клас! РЕАЛИЗЪМ Реализмът изисква от твореца да възпроизвежда вярно, правдиво и пълно действителността, да изразява пълноценно своите идейно-политически, морални и естетически възгледи. Основава се на материалистическия възглед, който признава обективността на действителността и познаваемостта на закономерностите и. Реализмът отразява типични герои при типични обстоятелства (Енгелс). Характерна черта за социалния реализъм е правдивостта. Началото на XIX края на XX век. МОДЕРНИЗЪМ Съвкупност от новаторски направления в литературата и изкуството от края на 19 и началото на 20 в. Характеризира се със стремеж към нови идейно-естетически схващания и търсене на нови изразни средства, отхвърля традиционното и класическо изкуство. С модернизма се свързват дадаизъм, абстракционизъм, екзистенциализъм, експресионизъм, сюрреализъм, "нов роман", театър на абсурда, кубизъм, футуризъм и др. Появата на модернизма е свързана с формирането на нова творческа нагласа и ново разбиране за изкуството като творческа дейност, независима от обществото, носителка на нов тип художествено въздействие и източник на нов тип духовни ценности. СИМВОЛИЗЪМ Направление в западноевропейската и руската литература и изкуство през 1870-1910. Символизма извежда на преден план символа вместо образа и го издига като доминанта за изразяване на ярката индивидуална същност на твореца. Символът е най-същественият елемент в естетиката на символизма и неразделна част от основната `и теорията за съответствията. Според тази теория в земния свят, в отвъдния свят и в човешката душа са налице връзките и аналогии, изразени чрез символи. Видимата Красота е знак за божественото съвършенство в отвъдния свят, както и израз за Доброто, заложено в човешката душа. ПОСТСИМВОЛИЗЪМ Проблематиката засяга хармонизирането на социалните сфери на битието. Човекът е творец на света. Смисълът на живота е в бунта срещу несвободата на Духа. Творецът е един от многоликото Ние; близо до живота, до грижата и нуждите на народа; вглежда се в лицето на социалното страдание; изпълнява роля на месия, водач. Поетика: символистична образност и реализъм на изображението; преодолява се статичносттта; образите са мащабни; връзка с идеологическите провокации на епохата; нова символика – революция, Апокалипсис и сътворение. ЕКСПРЕСИОНИЗЪМ Авангардно течение в западноевропейските литератури и изкуства в първите 2 десетилетия на 20 в. Характеризира се със субективизъм и със сила на изразителността, пресъздадена посредством пластична деформация, ярки контрастни цветове, огрубени пластични форми. ЕКЗИСТЕНЦИАЛИЗЪМ Проблемът „съществуване и същност” е централен за екзистенциализма. Възприема човека като субект (а не като обект на изследването си), не само като мислещ субект, а по-скоро като действена, чувстваща, жива човешка личност заедно с условията, при които съществува тази човешка личност, като отправна точка на своите философски разсъждения. Екзистенциализмът е най-влиятелното философско течение през първата половина на 20 век. ДИАБОЛИЗЪМ Диаболизмът (от лат. diabolos — ‚дявол‘) е изображение на свръхестествени образи и явления. Като модернистично литературно направление акцентира върху интерпретации на ирационалното, фантастичното, призрачното и гротескното. Нерядко се повлиява от митологичните вярвания и произведения. В текстовете на диаболистите акцентът е поставен върху мистичното, загадъчното и опасното за човека при неговите срещи с тъмните сили.  Като направление в българската проза и поезия се налага през 20-те години на 20 век.

2 thoughts on “Литературни направления, изучавани в XI и XII клас!

Вашият коментар