КАК ДА ПОЗНАЯ ЧОВЕК ПО ПОЧЕРКА МУ
Метода на  графологична психодиагностика позволява да се установи зависимост между почерка и личността. Целта на методиката е да се определят онези психологически черти на личността, които съставят психологически портрет на основата на закономерно формиране на писмен навик. Грубата психодиагностика има за цел да анализира общия вид на писане. При нея е необходимо да се открие онзи признак на почерка който съответства  на качество на личността. АНАЛИЗ НА ПОЛЕТО    Малкото поле, говори за склонност към  педантизъм. Широко поле се оставя от хората, които са енергични. Много голямо поле оставят хората, за които е характерна щедрост, разточителност, желание за оригиналност. Ако левият крайна полето постепенно се разширява, то човекът се характеризира със щедрост, а ако този край се стеснява, то за този човек е характерен егоизмът. Отсъствието на поле е признак на голямо желание човек да прояви себе си. Този човек вероятно е максималист, но е свикнал да използва всеки, за да достигне до целите си. АНАЛИЗ НА НАКЛОНА НА БУКВИТЕ Почти легналият наклон говори за невъздържаност и сантименталност. Когато наклона е кос, то съответният човек е сърдечен, добросъвестен и справедлив. Има силно развито логическо мислене. Личността, която пише отвесно е със силен характер. Умее да запазва самообладание. Характеризира се с нравственост, сдържаност и уравновесеност. Наклон на буквите наляво. Човекът е неестествен, хитър и прикрит. Деспотичен е и се бои от собствените чувства. Наклона на различни страни е признак е на капризност, неуравновесеност, нерешителност. При този човек се води вътрешна борба между чувствата и разума. Когато наклона пада отвесно на края на думата, то човекът чийто почерк се изследва е сдържан, обича справедливостта и е критичен към своите постъпки. В края на думата много кратък. Признак е на силна воля и самообладание. Силно развито е чувството за дълг и справедливост. Неспокойният почерк, постоянно променящ се във величините на буквите говори за вътрешно безпокойство, но е признак и на инициативност. Характерен за повечето хора е наклона надясно. Проявява се при хора с добра работоспособност, творчески натури. За тях е характерно съпричастието и мълчаливото преживяване на проблемите. Тези хора вярват в моралните ценности.

ТОЧНА ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТТА
Признаците, по които се деи почерка са общи и частни. При общите се взема информацията от общите свойства на писмено двигателния навик. Частните се характеризират в отделните страни този навик, проявяващ се при допълването на отделни букви и съчетания. В числото на частните признаци се различават характеристики на почерка като висока, средна, ниска  структура на почерка, пространствена ориентация на движението. Те могат да бъдат абсолютни и относителни.  При абсолютните се взима под внимание височината и широчината на буквите, разстоянието между думите и строфите.  При относителните се взема съотношението на ширината и височината на буквите, височината на редовете и разстоянието между тях. Показател за устойчивостта на почерка се явява повторяемостта на формите, размерите на писмените знаци, особеностите в разместването на текста. Особено важна черта в психодиагностиката на личността е степента на владеене, което означава, нивото на усвояване на техниката на писане. Владеенето на ръкописен текст се изразява в способността да се изпълняват бързо писане на текст, координирани и постоянни движения. Характеризира с особености, осигуряващи адаптиране към променящите се условия на писмото. Бързото темпо на писане показва:  писане на комбинация от букви и цели думи, без прекъсване; опростяване в строежа на написаното; рязко начало и край В бавното темпо на писане се посочват: изтънчен дизайн на писане; заоблен в началото и в края на думата. Координация се постига чрез пространствена точност на движението, изразено в правилното изпълнение на буквите и техните комбинации в думи. Ниската координация  на писане включва: неискреност, чрез прегъване на директните  удари на химикала при изписване; ъгловато изписване; различия на отделните елементи, неточности при започване и да завършване на  редовете и буквите. Индикатор за стабилност на ръкописен текст е повторяемостта на формите и размерите на писмените знаци, особено разположението на текста върху хартия, което включва писане при различни условия. Идентификацията на характерни симптоми включват внимателна оценка и анализ на писане и последователно свързване отговор (за предпочитане под формата на таблица). За всяка позиция е посочено наличието на (+) или липсата (-) на една от чертите.
I.Характеристики на ръкописен текст. 1.висок 2.среден 3.нисък II.Структура на ръкописен текст. 1.абсолютната височина съответства на ширината на писане; 2.разстоянието между букви и линии  е значително; 3. ширината и височината на буквите в процеса на писане не се променя; 4. височината на редовете и разстоянието между тях е от значение. III.Оценка на ръкописен текст. 1.монотонен при писане; 2. буквите и целите думи са комбинирани 3.опростен дизайн на писане; 4.остро начало и край при писане; 5.използване на повече инструменти при писане; 6.усложняване на конструкцията на буквите 7. заоблено начало и край на буквите. IV.Координация на писане. 1.неискреност при прегъване на буквите; 2.ъгловато изписване; 3.диспропорция между отделните елементи, неточно започване и завършване на линии при писане. V.Стабилност на почерка. 1.форми; 2.размери; 3.писмени знаци; 4.разместване на текста. VI.Изработване на стил на писане. 1.склонност към изправяне  на движенито при писане; 2.тенденцията за намаляване на продължителността на движението; 3.намален обхват на движение, което води до изчезване на малките детайли за отделните елементи при писане; 4. малки и точни движения при изпълнение на елементите от букви като цяло; 5. увеличаване на дължината, броя на движенията. VII.Структурата на движението. 1.ъгловати форми на движение; 2.закръглена форма на движението; 3.движение под формата на линия; 4.движение под формата на дъга; 5.завити надясно движения; 6.завити наляво движения; 7. състоянието на отделните оси на буквите показва пряка писмена форма; 8.състоянието на отделните оси на буквите показва дяснонаклонена писмена форма; 9.състоянието на отделните оси на буквите показва лявонаклонена писмена форма; 10.хаотичен почерк; 11.малка свързаност при писане; 12.средна свързаност при писане; 13.голяма свързаност при писане; 14.височината на буквите е малка; 15. височината на буквите е средна; 16.височината на буквите е голяма; 17.наличие на интервали между редове и думи; 18.големи интервали; 19.средни интервали; 20.малки интервали; 21.посоката и формата на писмените линии се променят; 22.посоката на линиите-повече от левия край, отколкото от дясно; 23.посоката на линиите на буквите започва от левия край отдолу на дясно; 24.почеркът е стабилен. Характеристиките на типовете личност трябва да се основават на описанието на един психологически портрет. Тип кодове Брой         Тип личност  номер  Тип личност  номер  Тип личност
I II Ill   I II Ill   I II Ill
I IV VII
1 + - - 1 + - - 1 + - -
2 + + + 2 + - - 2 - + +
3 - + + 3 + + - 3 - + +
II V 4 - + -
1 + - + 1 + - 5 + + +
2 - + - 2 + - + 6 + + +
3 + + - 3 + + - 7 + + +
4 - + + 4 + - - 8 + - +
III VI 9 - + -
1 + - + 1 + - - 10 + -
2 + - - 2 + - - 11 - + -
3 + + + 3 + - - 12 - + +
4 + - + 4 + - - 13 + - +
5 - + - 5 - + + 14 + - -
6 - + + 15 + + +
7 - + + 16 - + +
17 + + +
18 + + +
19 + + -
20 + - +
21 - + -
22 - + -
23 - + +
24 + - +
Диференциално- диагностични характеристики на личността.    Вид дейност на личността I.Вътрешна II. Външна III. Практическа Познавателна сфера Източник на информацията І. намира я в себе си, генерира идеи  ІІ. Намира я в общуването с други хора ІІІ. Намира я в практически действия и резултати. Вид на решаване на проблемите І.в писмените извори  ІІ. в общуването с други хора ІІІ. в организирането на своите мисли и събеседници за решаване на даден проблем Особености на мислене: І Преобладава строга логика и  доказателства ІІ. Отсъства строга логика ІІІ.ориентация към мнението на другите Особености при вземане на решения: І.Доста трудно се разубеждава, след като вече е разработена една идея или мисъл ІІ. собствената концепция се променя в полза на благосъстоянието на групата ІІІ. Решението стои до края, дори да не е вярно Емоционалната сфера Емоционална потребност: І. Уединение в тежки минути, непредсказуемост, неврност ІІ. Обръщане към другите хора в тежките минути,  предвидимост, изразителност, откритост ІІІ. действие в трудни моменти, средната степен на предсказуемост, невъздържаност Поведенческа сфера на действие Жестикулиране: І.Сдържаност, отсъствие на жестикулиране ІІ.Безсилие ІІІ.Увереност Внимание: І. Внимателен ІІ.Може да мисли за нещо и  да не вижда това, което се случва ІІІ. Може да мисли за нещо и  да не вижда това, което се случва За успешна работа е необходимо: І. собствения труд ІІ. професионален опит ІІІ. добри взаимоотношения Отношенията между чувствата и разума: І. поставя по-високо разума от чувствата ІІ. Разума и чувствата играят важна рола ІІІ. Чувството стои преди разума

Вашият коментар