ЦПО КРЕАТИВНОСТ

Център за професионално обучение "Креативност" е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и предлага:

 • Професионално обучение и квалификация
 • Фирмени обучения по заявка на работодател
 • Разработване на проекти по програми, финансирани от Европейските социални фондове ОПРЧР и ОПАК
 • Семинари
 • Езиково обучение
 • Обучение за развитие на ключови умения/ключови компетентности
 • Консултации

  Обучението е насочено към:

 • Управленски и административен персонал в образователни институции, малки и средни предприятия, неправителствени организации, общини, органи на държавна и местна администрация.
 • Хора с ниска или недостатъчна квалификация; дълготрайно безработни; млади хора със завършено базово образование без професионална квалификация; нуждаещи се от допълнителна квалификация в работния процес или след дълготрайно отсъствие от работа.
 • Безработни лица в предпенсионна възраст, мотивирани да придобият допълнителни квалификации, която ще им помогне да се реализират на пазара на труда.
 • Хора, които искат да се усъвършенстват в личен или професионален план.

  

Между приоритетите на ЦПО „КРЕАТИВНОСТ“ са:

 • ДА ПРЕДОСТАВИ КАЧЕСТВЕНИ ОБУЧИТЕЛНИ УСЛУГИ чрез провеждане на курсове за професионално обучение. Предлагаме възможността клиентите да изберат обучение по професия или част от професия.
 • ДА НАСЪРЧИ ПОДОБРЯВАНЕТО НА БИЗНЕС КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ чрез предоставяне на обучение, насочено към стартиране на самостоятелен бизнес.
 • ДА ПОДОБРИ ЛИЧНОСТНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА ВСЕКИ ОБУЧАВАН.

За целта центърът използва професионално изготвени обучителни програми, насочени към изграждане на личностна мотивация, организационни, лидерски и екипни умения, маркетинг и финанси, както и подобряване на чуждоезиковите компетентности на работното място.

За повече информация посетете сайта: http://cpocreativity.com/