ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА „Димо Малешков“ – Отговори
ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА „Димо Малешков“ - Отговори

II клас

1. Б 9. Б 17. 13 2. В 10. В 3. Г 11. А 18. 11 ученика 4. В 12. А 19. 3 молива 5. В 13. Г 20. 2 кг 6. Г 14. Б 7. Г 15. В 8. А 16. Б Максималният брой точки от теста е 100. При верен отговор задачите се оценяват: - Задачи от 1 до 8 с 4 точки; - Задачи от 9 до 16 с 5 точки; - Задачи от 17 до 20 със 7 точки

ІII клас

1. В 9. В 17. 96 лв. 2. В 10. А 3. Г 11. Б 18. 26 4. Г 12. В 19. Втори клас 5. В 13. Г 20. 22 задачи 6. А 14. Г 7. Б 15. Г 8. В 16. А Максималният брой точки от теста е 100. При верен отговор задачите се оценяват:
  • • Задачи от 1 до 8 с 4 точки;
  • • Задачи от 9 до 16 с 5 точки;
  • • Задачи от 17 до 20 със 7 точки

IV клас

1. В 11. Г 21. Б 2. Г 12. Б 22. Г 3. В 13. В 23. В 4. Г 14. Б 24. Б 5. А 15. А 25. Б 6. В 16. Г 26. Б 7. А 17. А 27. В 8. Б 18. А 28. 938 9. Г 19. 4 см 29. 560 10. 10 20. 48 30. 1200 Максималният брой точки от теста е 100. При верен отговор задачите се оценяват: - Задачи от 1 до 10 с 2 точка; - Задачи от 11 до 20 с 3 точки; - Задачи от 21 до 30 с 5 точки

V клас

1. В 9. Б 17. А) 25841 Б) 26805 2. Г 10. Г В) 22035 3. Г 11. А 18. А) 1250кв.см Б) 0 4. Г 12. В В) 180 см 5. Б 13. Г 19. А) 1080сек. Б) 840сек. 6. А 14. В В) 21000сек. 7. В 15. Б 20. А) 282 г Б) 2632 г 8. В 16. Г В) 4,68 лв. Максималният брой точки от теста е 100. При верен отговор задачите се оценяват: - Задачи от 1 до 8 с по 3 точки; - Задачи от 9 до 16 с по 4 точки; - Задачи 17 и 18 с по 9 точки; - Задача 19 и 20 с по 13 точки;

VI КЛАС

Зад 1 А Зад 9 Г Зад 2 В Зад 10 А Зад 3 А Зад 11 В Зад 4 Г Зад 12 Б Зад 5 Б Зад 13 Г Зад 6 Г Зад 14 В Зад 7 В Зад 15 А Зад 8 В Зад 16 Г Зад. 17. a = ……….. b = …=6,5=… c = …23……… L =2013Зад. 18.

ДА / НЕ

1

ДА

2

ДА

3

ДА

4

НЕ

  Зад. 19. 19.1. ......... ........ 19.2. ..........21 часа................... 19.2. ..........18 ч. 54 мин............ Зад. 20. 20.1. ............54................кг 20.2. .............8................ кашона 20.3. ..............3426.............лв. 20.4. ..............1336.............лв.

VII клас

ПЪРВИ МОДУЛ отговори 1. В 9. А 17. а) 7 2. А 10. Б б) 6 3. Г 11. Г 18. а) 20,56 см 4. Б 12. А б) 8,3 см2 5. В 13. В 19. а) 4,84 6. В 14. В б) 28% 7. Г 15. А 20. 8. А 16. Б  

втори МОДУЛ отговори

  21. А 32 Б 12 В 21 22. А C ( – 3 ; – 1) Б 15 В 23,5 см2 23. А Б 24. А околната повърхнина 144 см2 Б обема на AMNCDB1 48 см3

Вашият коментар